Марвена

Оценка на анализа за неонатален билирубин в кръвно-газов анализатор RapidPoint 500

Жълтеницата е най-често срещаното състояние, което изисква медицинско внимание при новородените. Затова диференцирането на физиологичната от патологична жълтеница е от изключителна важност. Рискът от хипербилирубинемия при новородените се базира на серумните нива на билирубин, което изисква оценката на нивата при тези пациенти да бъде изключително прецизна и точна.

Системата RapidPoint 500 измерва pH, кръвни газове, електролити, глюкоза, лактат, тотален хемоглобин, СО-оксиметрия и неонатален билирубин от една проба пълна кръв. Проведено изследване на корелацията между кръвно-газовия анализатор и системата за клинична химия ADVIA 1800 демонстрира хармонизирането на тези диагностични продукти.

На Фигура 1 е показано сравнение на метода за Билирубин на кръвно-газови системи Siemens спрямо системи за клинична химия ADVIA 1800.

Всички изследвания са извършени съгласно указанията на CLSI EP09-A3.

Фигура. 1 Кръвно-газови системи Siemens в сравнение със система за клинична химия при анализ на Билирубин (mg/dL)

Ниво на медицинско

решение за Билирубин

Отклонение (mg/dL или µmol/L) (в сравнение със системата RAPIDPoint 500)

5.0 (mg/dL)

-1.0

12.0 (mg/dL)

0.0

20.0) (mg/dL

1.1

86 (µmol/L)

-18

205 (µmol/L)

-1

342 (µmol/L)

18

« Обратно